Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 18 ΚΑΙ ΝΙΚ.ΟΥΡΑΝΟΥ 46

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΑΓΟΡΑΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΤΣΙΜΙΣΚΗ 18 ΚΑΙ ΝΙΚ. ΟΥΡΑΝΟΥ 46, ΑΘΗΝΑ, ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΤΟΥ Φ.Σ.ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ὁ Φ.Σ.Παρνασσὸς προσκαλεῖ τοὺς ἐνδιαφερομένους γιὰ τὴν ἀγορὰ τοῦ ἐν ἐπικεφαλίδι ἀκινήτου, νὰ ὑποβάλουν ἔγγραφη σὲ σφραγισμένο φάκελο προσφορὰ ἕως τὴν Παρασκευὴ 30 Νοεμβρίου 2018, ὥρα 12 μεσημβρινή, στὰ γραφεῖα τοῦ Φ.Σ.Παρνασσός (Πλατεία Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8, 10561 Ἀθήνα), συμπληρώνοντας τὰ συνημμένα ἔγγραφα: α) Ὅρων καὶ προϋποθέσεων, β) Ὑποβολῆς προσφορᾶς. Τὴν ἴδια ἡμέρα 30/11/18 καὶ ἀμέσως μετὰ τὴν 12η μεσημβρινὴ θὰ ἀνοιχθοῦν οἱ προσφορὲς παρισταμένων - ἐὰν τὸ ἐπιθυμοῦν – τῶν ὑποβαλλόντων προσφορά.

 

Γιὰ τὴν Ἐφορεία τοῦ Φ.Σ.Παρνασσὸς

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ

Ἐμμ. Μικρογιαννάκης                  Λεων. Γεωργόπουλος

Σημείωση: Ὅσοι ἐνδιαφερόμενοι ἐπιθυμοῦν, μποροῦν νὰ λαμβάνουν σὲ cd τοὺς τίτλους ἰδιοκτησίας τοῦ ἐν λόγω ἀκινήτου άπὸ τὴ Γραμματεία τοῦ Συλλόγου καθημερινῶς 10.00-12.00.

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.30-20:30)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: events@lsparnas.gr