Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ - ΨΗΦΙΣΜΑ

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Ἡ Ἐφορεία τοῦ Φιλολογικοῦ Συλλόγου Παρνασσοῦ, συνελθοῦσα ἐκτάκτως

ἐπὶ τῷ θλιβερῷ ἀγγέλματι τῆς εἰς Κύριον ἐκδημίας τοῦ ἀοιδίμου

EMMANOYHΛ ΜΙΚΡΟΓΙΑΝΝΑΚΗ,

Προέδρου τοῦ Συλλόγου,

Καθηγητοῦ Ἀρχαίας Ἱστορίας τῆς Φιλοσοφικῆς Σχολῆς ΕΚΠΑ,

καταξιωμένου ἐπιστήμονος ἐγνωσμένου κύρους, πολλὰς καὶ σημαντικὰς ὑπηρεσίας

προσενεγκόντος εἰς τὸν ἡμέτερον Σύλλογον, ἀπεφάσισεν ὅπως:

  1. Ἀναρτηθῇ μεσίστιος ἡ σημαία τοῦ Συλλόγου ἐπὶ τριημέρῳ.
  2. Παραμείνῃ κλειστὸς ὁ Σύλλογος κατὰ τὴν ἡμέραν τῆς ἐξοδίου ἀκολουθίας.
  3. Κατατεθῇ στέφανος εἰς τὴν σορόν του.
  4. Δημοσιευθῇ ἡ προσήκουσα νεκρολογία εἰς τὸ περιοδικὸν τοῦ Συλλόγου.
  5. Ἐκφρασθοῦν τὰ συλλυπητήρια τοῦ Συλλόγου εἰς τὴν οἰκογένειαν τοῦ ἐκλιπόντος.
  6. Δημοσιευθῇ τὸ παρὸν εἰς τὸν ἡμερήσιον τύπον καὶ εἰς τὴν ἱστοσελίδα τοῦ Συλλόγου.

Ἐν Ἀθήναις, τῇ 20ῇ Ἰανουαρίου 2020

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΙΑΣ ΤΟΥ Φ.Σ.ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.30-20:30)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: events@lsparnas.gr