Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Φιλολογικό περιοδικό

Φιλολογικό περιοδικό

Ὅπως προκύπτει ἀπὸ τὸ πρακτικὸ τῆς Β΄ Συνεδριάσεως τῶν μελῶν τοῦ νεοσύστατου τότε Συλλόγου, τὰ τέσσερα παιδιὰ τοῦ νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου ἐξέδιδαν ἤδη κατὰ τὴν περίοδο 1860-1861 ἕνα χειρόγραφο περιοδικὸ σύγγραμμα μὲ τὸν τίτλο «Παρνασσός», στὸ ὁποῖο δημοσίευαν ἐνδιαφέρουσες μελέτες. Ἡ πρώτη σελίδα κάθε χειρόγραφου φυλλαδίου ἔφερε ἔντυπη εἰκόνα μὲ παραστάσεις φιλοτεχνημένες ἀπὸ τοὺς συνεργάτες τοῦ περιοδικοῦ.

Κατόπιν τῆς ἱδρύσεως τοῦ Συλλόγου ἀποφασίστηκε ἡ συστηματικὴ ἔκδοση περιοδικοῦ, στὸ ὁποῖο θὰ δημοσιεύονταν μελετήματα κυρίως ἱστορικοῦ, φιλολογικοῦ καὶ ἀρχαιολογικοῦ περιεχομένου, ἀλλὰ καὶ θεολογικά, νομικά, φυσιογνωστικὰ καὶ λογοτεχνικὰ κείμενα.

Τὸ περιοδικὸ «Παρνασσὸς» πρωτοκυκλοφορήθηκε τὸ 1877 καὶ ἕως τὸ ἔτος 1895 εἶχαν ἐκδοθεῖ 17 τόμοι. Στὴ συνέχεια διακόπηκε ἡ κυκλοφορία του καὶ ἀντικαταστάθηκε ἀπὸ τὴν «Ἐπετηρίδα», ἡ ὁποία ἐκδιδόταν κατὰ τὴν περίοδο 1896-1939 ἀριθμώντας συνολικὰ 17 τόμους.

Γιὰ τὰ ἑπόμενα εἴκοσι χρόνια τὸ περιοδικὸ δὲν ἐκδιδόταν, ἐνῶ τὸ 1959 κατόπιν εἰσηγήσεως τοῦ Καθηγητῆ Γεωργίου Ζώρα, ἀποφασίστηκε ἡ ἐπανέκδοση τοῦ περιοδικοῦ «Παρνασσός», τὸ ὁποῖο ἔλαβε πλέον τὴ σημερινή του μορφή.

Ἡ ἐτήσια ἀδιάλειπτη ἕως σήμερα κυκλοφορία του, ἀνέδειξε τὸ περιοδικὸ αὐτὸ ἕνα ἀπὸ τὰ σημαντικότερα τῆς φιλολογικῆς ἐπιστήμης στὸν διεθνῆ χῶρο.

Ὁ τελευταῖος τόμος τοῦ περιοδικοῦ εἶναι ὁ ΝΓ΄ (2011), τὸν ὁποῖο ἐπιμελήθηκε ἡ νέα Ἐκδοτικὴ Ἐπιτροπή. Στὸ πλαίσιο τῆς γενικότερης προσπάθειας γιὰ τὴν ποιοτικὴ ἀναβάθμιση τοῦ περιοδικοῦ ἐφαρμόστηκαν κάποιες καινοτόμες πρωτοβουλίες μὲ γνώμονα κυρίως τὴν ἀναδιαμόρφωση του ἰσχύοντος Κανονισμοῦ. Στὶς προτεραιότητες τῆς Ἐπιτροπῆς ἀνήκουν μεταξὺ ἄλλων ἡ διεύρυνση τῶν ἐπιστημονικῶν πεδίων, ἡ ἰσομερὴς κατανομὴ τῶν ἐρευνητικῶν ἀντικειμένων καὶ ἡ ἔκδοση τοῦ περιοδικοῦ σὲ ἠλεκτρονικὴ μορφή.

Ἡ σύνθεση τῆς Ἐκδοτικῆς Ἐπιτροπῆς τοῦ Περιοδικοῦ εἶναι ἡ ἀκόλουθη:

Πρόεδρος: κ. Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

Μέλη: κ. Ἰωάννης Μαρκαντώνης, Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

κ. Παναγιώτης Σίσκος, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

κ. Βασίλειος Κωνσταντινόπουλος, Ἀν. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

κ. Ἐμμανουὴλ Μικρογιαννάκης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

κ. Λαυρέντιος Δελλασούδας, Ὁμότ. Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

κ. Παῦλος Δημοτάκης, Καθηγητὴς Πανεπιστημίου Πατρῶν.

κα Μαρία Μαντουβάλου, Ἀν. Καθηγήτρια Πανεπιστημίου Ἀθηνῶν.

 

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.30-20:30)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: events@lsparnas.gr