Ψηφιακό Αποθετήριο του Φιλολογικού Συλλόγου Παρνασσός

Κανονισμός για Δημοσιεύσεις

Οδηγίες για τις προ δημοσίευση εργασίες στο περιοδικό ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ

Το επιστημονικό περιοδικό ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ δέχεται για δημοσίευση μελέτες, έρευνες, βιβλιοκριτικές και βιβλιοπαρουσιάσεις, οι οποίες καλύπτουν όλα τα πεδία του επιστητού, όπως: Κλασική Φιλολογία, Βυζαντινή Φιλολογία, Νεοελληνική Φιλολογία, Αρχαιολογία, Ιστορία, Παπυρολογία, Λαογραφία, Ιστορία της Τέχνης, Φιλοσοφία, Θετικές Επιστήμες, Ιατρική, Νομική κ.λπ.

Προδιαγραφές:

 

1. Οι μελέτες που υποβάλλονται για δημοσίευση πρέπει να είναι πρωτότυπες και να εκτείνονται μεταξύ 4000 έως 7000 λέξεων. Για εκτενέστερες μελέτες ή βιβλιοπαρουσιάσεις θα προηγείται συνεννόηση με την Εκδοτική Επιτροπή του Περιοδικού.

2. Οι μελέτες πρέπει να είναι γραμμένες σε πρόγραμμα Word for Windows ή Word Macintosh και σε γραμματοσειρά Times New Roman ἢ Palatino Linotype ή MgOldTimes UC Pc (πολυτονική ή μονοτονική γραμματοσειρά). Το μέγεθος της γραμματοσειράς πρέπει να είναι 12 στιγμές για το κυρίως κείμενο και 10 στιγμές για τις υποσελίδιες σημειώσεις, και το διάστιχο 1,5 γραμμή.

3. Οι ελληνόγλωσσες εργασίες μπορεί να είναι γραμμένες σε πολυτονικό ή μονοτονικό σύστημα κατά προτίμηση του συγγραφέα. Η Εκδοτική Επιτροπή συνιστά στον συγγραφέα τα κείμενα από την αρχαία και βυζαντινή (μεσαιωνική) Γραμματεία να είναι γραμμένα στο πολυτονικό. Για νεότερα κείμενα η προτίμηση επαφίεται στον συγγραφέα.

4. Οι παραπομπές καλό θα είναι να ακολουθούν την πρακτική του περιοδικού L'année Philologique (υπάρχει σε μορφή PDF στο διαδίκτυο), ή στο Σύγχρονο Λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής του Franco Montanari. Σε κάθε περίπτωση ο τρόπος παραπομπών αποτελεί επιλογή και ευθύνη των συγγραφέων.

5. Το κείμενο της εργασίας πρέπει να περιλαμβάνει σελίδα τίτλου και αυτοτελή περίληψη.

6. Η περίληψη της μελέτης πρέπει να εκτείνεται μεταξύ 30 και 50 λέξεων, όπου θα καταγράφονται ευκρινώς το περιεχόμενο και τα σχετικά συμπεράσματα. Για τις ελληνόγλωσσες μελέτες η περίληψη πρέπει να είναι γραμμένη σε μία από τις ευρέως ομιλούμενες γλώσσες (αγγλική, γαλλική, γερμανική, ιταλική, ισπανική), ενώ για τις ξενόγλωσσες στην ελληνική.

7. Εάν στη μελέτη περιλαμβάνονται φωτογραφίες, χάρτες, διαγράμματα κ.λπ., πρέπει να παραδίδονται σε ψηφιακή μορφή και σε ανάλυση 300dpi.

8. Οι μελέτες πρέπει να κατατίθενται προς κρίση σε ηλεκτρονική μορφή και σε δύο τυπωμένα αντίτυπα στη Γραμματεία του Συλλόγου. Επίσης, ο συγγραφέας οφείλει να επισυνάπτει τα πλήρη στοιχεία του, καθώς και την ηλεκτρονική του διεύθυνση.

9. Οι υποβαλλόμενες εργασίες θα αξιολογούνται από ειδική Επιτροπή. Κατόπιν ο συγγραφέας θα ενημερώνεται για την αποδοχή ή μη της εργασίας του.

10.Σε περίπτωση έγκρισης της εργασίας του ο συγγραφέας υποχρεούται να ελέγξει μέσα σε προκαθορισμένο από τη Συντακτική Επιτροπή χρονικό διάστημα τα τυπογραφικά δοκίμια της πρώτης διόρθωσης, καθώς και τις τυχόν επισημάνσεις- παρατηρήσεις του επιμελητή, χωρίς επιπλέον προσθήκες ή αλλαγές στο αρχικό κείμενο.

Η δημοσίευση της εργασίας δεν συνεπάγεται και αποδοχή των απόψεων του συγγραφέα.

 

 

Η Εκδοτική Επιτροπή του Περιοδικού

Πλατεῖα Ἁγ. Γεωργίου Καρύτση 8,
Ἀθήνα 10561

lsparnas@otenet.gr

210 3221917-3225310
με μετρό: στάση "Πανεπιστήμιο"
Νυκτερινὴ Σχολὴ :
210 3221917
(εσωτ. 205, Δευτέρα - Πέμπτη, 16.00-20:00)
schoolparnas@gmail.com
Πλατεία Αγίου Γεωργίου Καρύτση 8, 105 61 Αθήνα
Πληροφορίες
Για ενοικίαση αιθουσών: lsparnas@otenet.gr